BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5166/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 2198/CT-KT2 ngày 24/10/2007 của Cục Thuế tỉnhThái Bình đề nghị hướng dẫn về việc 05 hóa đơn kê khai khấu trừ quá thời hạnqui định xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TAV. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trườnghợp công trình xây dựng cơ bản Công ty TNHH TAV đã đưa vào sử dụng và hạch toántăng tài sản cố định từ tháng 3/2005 nhưng Công ty SS Builder đến tháng6,9,12/2005 và tháng 2,3/2006 mới phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH TAV.Như vậy, theo qui định tại Luật thuế GTGT thì các hóa đơn nêu trên đã vi phạmvề việc thời gian phát hành và kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Ngày06/02/2007 Tổng cục Thuế có công văn số 630/TCT-PCCS hướng dẫn Cục Thuế cáctỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hành vi bán hàng hóa, dịch vụ khôngxuất hóa đơn. Trong đó nêu rõ“Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa,dịch vụ phải lập hóa đơn theo qui định và giao cho khách hàng.

…Thời điểm lập hóa đơn; hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịchvụ và các khoản tiền phát sinh theo qui định”

Đốivới 05 hóa đơn nêu trên Công ty TNHH TAV không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Sốthuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hóa đơn.

Đềnghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình nghiên cứu thực hiện hướng dẫn tại công văn số630/TCT-PCCS nêu trên.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty SS Builder VN
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến