BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 518/TCT-HT
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Ngày 31/10/2007, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100/CV ngày 16/5/2007của Công ty Đầu tư xây dựng các công trình và công văn số 2108 CT/TT&HT ngày14/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.34 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000; điểm 3.15 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003và điểm 3.15 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính về thuế suất thuế GTGT. Trường hợp Công ty Đầu tư xây dựng các công trìnhchuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng (phân thành từng ô, xâydựng thành các nền nhà...) thì thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT với mức thuếsuất 5% kể từ ngày 31/12/2003 trở về trước và mức thuế suất 10% kể từ ngày01/01/2004 trở đi. Mức thuế suất thuế GTGT đối với chuyển nhượng quyền sử dụngđất gắn với cơ sở hạ tầng được tính trên giá trị chuyển nhượng cơ sở hạ tầngchưa có thuế GTGT (giá chuyển nhượng được xác định sau khi trừ tiền sử dụng đấtđã nộp theo giá đất quy định khi Nhà nước giao đất để thực hiện dự án, có chứngtừ chứng minh đã nộp NSNN).

Trường hợpCông ty Đầu tư xây dựng các công trình trúng thầu xây lắp gói thầu công trìnhđường B1 - Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường và được UBND tỉnh Lào Cai thanhtoán bằng quỹ đất. Đối với quỹ đất này, nếu Công ty không đầu tư xây dựng gìthêm, đất được phân thành ô, nền nhà (chỉ cắm mốc giới để xác định ranh giớitừng thửa đất), không có hệ thống đường nội bộ, điện, nước, cây xanh, không sanlấp mặt bằng ... thì việc chuyển nhượng các thửa đất này thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 6 mục II phần A Thông tư số120/2003/TT-BTC và điểm 1.6 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cụcThuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và hướng dẫn Công ty thực hiệnviệc xác định cụ thể theo nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên; - CT Đầu tư xây dựng các công trình;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT,HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương