BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5182 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1326/CP-KTTH ngày 16/9/204 về việc điều hành xuất khẩu gạo các tháng còn lại của năm 2004 và căn cứ tình hình hiện nay, Bộ Thương mại đề nghị Hiệp hội Lương thực thực hiện một số công việc, cụ thể là:

1- Đối với những hợp đồng đang tranh chấp, cần hướng dẫn các doanh nghiệp đàm phán với khách hàng nước ngoài trên cơ sở bạn hàng, quan hệ buôn bán lâu dài và lợi ích của cả hai phía, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện.

2- Thông báo cho các doanh nghiệp được tiếp tục giao dịch ký hợp đồng giao hàng năm 2004 trong phạm vi số lượng xuất khẩu Chính phủ cho phép (đảm bảo xuất khẩu cả năm khoảng 3,8 - 3,9 triệu tấn); Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Việc phân bố thời gian giao hàng cần hợp lý tránh tập trung vào một thời điểm làm tăng giá thóc lên quá cao ảnh hưởng đến giá thị trường nội địa, không bảo đảm được mục tiêu kìm giá trong năm 2004, mặt khác cũng không để giá thóc xuống thấp dưới 2000đ/kg trong điều kiện giá phân bón tăng cao.

3- Đối với các thị trường đang có chỉ đạo giao dịch tập trung (Hàn Quốc, Iran), nhằm hạn chế việc khách hàng nước ngoài lợi dụng ép giá, ngoài doanh nghiệp được giao làm đầu mối, các doanh nghiệp khác không được trực tiếp giao dịch hoặc bán gạo cho khách hàng nước ngoài để khách hàng bán hoặc tham gia đấu thầu bán gạo vào các thị trường này.

Bộ Thương mại thông báo để Hiệp hội Lương thực biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển