BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5183/TCT-CS
V/v: giải quyết về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Cạn

Tổngcục Thuế nhận được ý kiến thắc mắc của Công ty TNHH Thanh Bình về việc thựchiện nộp khoản phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Cạn(công văn số 35/CTTNHH-ĐN ngày 20/8/2007 và số 45/CTy /ĐN ngày 19/10/1007, côngvăn số 46/CTy /ĐN ngày 19/10/2007 và công văn số 48/CTy /ĐN ngày 29/11/2007). Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theobáo cáo của Công ty TNHH Thanh Bình trong năm 2006, căn cứ Nghị quyết số 33/2005/NQ /HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn, UBND tỉnhBắc cạn đã ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về việc ban hànhqui định thu phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm 2006 trên địabàn tỉnh Bắc Cạn và Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng khoản thu khácngân sách của tỉnh (khoản thu không cân đối). Đến ngày 04/4/2007, UBND tỉnh BắcCạn ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc dừng phụ thu hoạt động khai tháckhoáng sản trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/4/2007. Khoản phụ thu đối với hoạt độngkhai thác khoáng sản là khoản thu thuộc ngân sách của địa phương và do địaphương quy định. Để giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Thanh Bình, Tổng cụcThuế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn xem xét giải quyết với doanh nghiệptheo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐND tỉnh Bắc Cạn;
- Công ty TNHH Thanh Bình (thay CV trả lời);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn;
- Vụ Pháp chế, CST, NS;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương