BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5188/TM-XNK
V/v Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5203

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Sợi dệt Vĩnh Phúc
KCN Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Sợi dệt Vĩnh Phúc tại văn bản số 45/CV-DVP ngày 04/10/2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 5201, 5202, 5203) Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Sợi dệt Vĩnh Phúc được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 5201, 5202, 5203) với số lượng: 500 tấn (năm trăm tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2004

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu