BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5192/TCT- HT
V/v: miễn giảm thuế SDĐNN, thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Ông Phạm Minh Tuất
( Địa chỉ Xóm 10, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An)

Trả lời đơn thư đề nghị của Ôngđề ngày 13/11/2007 hỏi về chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(SDĐNN), thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Về chính sách miễn, giảm thuếSDĐNN đối với thương binh, bệnh binh:

Tại Điều 16 Nghị định số 74/CPngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đấtnông nghiệp quy định:

“3/ Miễn thuế sử dụng đấtnông nghiệp cho hộ nộp thuế có thương binh hạng 1/4 và 2/4, bệnh binh hạng 1/3và 2/3.

4/ Giảm tối đa không quá 50%số thuế ghi thu cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh ngoài đối tượngquy định tại Khoản 3 và khoản 4 Điều này mà đời sống có nhiều khó khăn”

Tại Điều 16 Nghị định số 74/CPngày 25/10/1993 trên quy định:

“Nghị định này có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/1994....”

Căn cứ quy định trên, hiện naychính sách vẫn đang thực hiện miễn, giảm thuế SDĐNN đối với diện tích đất tronghạn mức cho các hộ nông dân (trong đó có hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnhbinh) từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về chính sách miễn, giảm thuếnhà đất đối với thương binh, bệnh binh:

Tại Khoản 3 Điều 8 Chương IV Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh thuế nhà, đất vàPháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điềucủa pháp lệnh về thuế nhà, đất quy định :

«Tạm miễn thuếnhà đất đối với các trường hợp sau :

Đất ở của giađình thương binh loại 1/4, 2/4 và gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấpcủa Nhà nước..... ».

Tổng cục Thuế trả lời về mặtchính sách để Ông được biết. Vấn đề cụ thể về giải quyết miễn giảm thuế SDĐNN,thuế nhà đất đối với gia đình Ông và các hộ gia đình thương, bệnh binh trên địabàn đề nghị Ông liên hệ với cơ quan thuế địa phương ( Cục Thuế tỉnh Nghệ An,Chi cục Thuế huyện Diễn Châu) để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Chi cục Thuế huyện Diễn Châu;
- Vụ Pháp Chế;
- Ban PC, TTTĐ, CS;
- Lưu VT, HT(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương