BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5193/TM-XNK
V/v Nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Đại diện UNESCO tại Hà Nội

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội và xin đáp phúc công văn số CV/3458 ngày 30 tháng 9 năm 2004 về việc nhập khẩu ô tô của bà Edle Bugge Tenden như sau:

Đề nghị Văn phòng làm việc với Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết việc nhập khẩu ô tô của đối tượng ngoại giao theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính chào.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu