BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5195/TCT- HT
V/v chi phí hợp lý.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007.

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất - kinh doanhlương thực Phước An

Trả lời vướng mắcvề thuế theo công văn số 005- 2007/PA ngày 22/10/2007 của Công ty TNHH sản xuất- kinh doanh lương thực Phước An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục III, PhầnB Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cáckhoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế không có khoản phạt do chậm thanh toán.

Căn cứ hướng dẫntrên, khoản tiền Công ty TNHH sản xuất - kinh doanh lương thực Phước An phảitrả cho Công ty FIDECO do thanh toán chậm tiền mua hàng (có hoá đơn, chứng từhợp pháp kèm theo), phát sinh trong năm tài chính 2007, được hạch toán vào chiphí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 màkhông hạch toán vào chi phí hợp lý năm 2006.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công tyliên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướngdẫn thêm../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương