BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5196 /TCT-HT
V/v chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam.

Trảlời công văn số 014/CV /KLVN/07 ngày 11/09/2007 và số 015-KLVN-07 ngày28/09/2007 của Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam về việc ghinhận tài sản cố định vô hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III,Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp; Điểm 2đ, Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì: “Trường hợp doanh nghiệp thuêđất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhậnlà tài sản cố định vô hình”.

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam thuêlại đất của Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức, thì khoản tiền thuê đất nếu có đủchứng từ hợp pháp sẽ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận làtài sản cố định vô hình.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế Long An;
- Vụ Pháp Chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương