BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5197/TCT-HT
V/v: Đăng ký thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trảlời công văn số 5279/CT-KK &KTT ngày 14/8/2007 của Cục Thuế thành phố ĐàNẵng về việc: "Đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợptác kinh doanh (HĐHTKD) giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland (Úc)",Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điều 6, Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tưthì "Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh"; "Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh cóquyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện HĐHTKD";

Căn cứquy định tại Điều 4 Giấy chứng nhận đầu tư số 32122000007 do UBND Thành phố ĐàNẵng chuẩn y HĐHTKD do Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland (Úc) ký ngày28/02/2003;

Căn cứĐiều 7, Điều 8 HĐHTKD, thì các bên hợp doanh "sẽ cùng thành lập một Ban ("Banđiều hành") để thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có báo cáo tài chính củaELI và có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam.

Căn cứcác quy định nêu trên thì các bên hợp doanh trong HĐHTKD phải thành lập Banđiều hành và Ban điều hành có tránh nhiệm làm thủ tục đăng ký thuế theo quyđịnh tại Điểm 2.1, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế (đối với trường hợp người nộp thuếlà tổ chức kinh doanh).

Banđiều hành được cấp mã số thuế 10 số để thực hiện kê khai, nộp toàn bộ các loạithuế theo quy định của pháp luật thuế, kể cả thuế TNDN cho toàn bộ hoạt độngsản xuất kinh doanh của cả bên Việt Nam và bên nước ngoài tham gia HĐHTKD.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TĐTT, KK, Cục CNTT;
- Lưu: VT, HT (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương