BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5198/TCT-CS
V/v: chính sách thu LPTB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trảlời công văn số 1559 CT/TH-NV-DT ngày 15/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vềviệc nộp lệ phí trước bạ ô tô 7 chỗ ngồi trở xuống, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tổngcục Thuế xin ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Thuế để nghiên cứu, báo cáo BộTài chính có biện pháp xử lý. Trong khi chưa có quy định khác, chính sách thulệ phí trước bạ vẫn thực hiện theo hướng tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn