BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 52/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 170/BC-TNMT của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp công văn số 170/BC-TNMT ngày 22/10/2007 của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫnviệc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Về nội dung vướng mắc nêu tạikhoản a, điểm 1, mục II:

Theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CPngày 05/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế khu đô thị mới, thì quy mô dự ánkhu đô thị mới tối thiểu phải có diện tích không nhỏ hơn 20 ha. Như vậy, đốivới các dự án có diện tích đất nhỏ hơn 20 ha thì việc lập, thẩm định, phê duyệtdự án được thực hiện như sau:

a. Các dự án phát triển nhà ở(nếu có tổng diện tích sàn nhà ở chiếm đa số trong tổng số diện tích sàn sửdụng trong dự án) bao gồm: dự án phát triển nhà thương mại, dự án phát triểnnhà xã hội, dự án phát triển nhà công vụ thực hiện theo các quy định của phápluật về nhà ở (luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành luật Nhà ở). Việc lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự ánphát triển nhà ở thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghịđịnh 90/2006/NĐ-CP.

b. Các dự án đầu tư xây dựngcông trình thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng (luật Xâydựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị địnhsố 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ vềsửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình).

2. Về nội dungnêu tại khoản b, điểm 1 và khoản a, b điểm 2, mục II

Theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP và thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 của Bộ Xây dựng thìviệc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới được quy định:

- Việc tổ chức đấuthầu để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới chỉ được tiến hànhkhi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và thoả mãn cácđiều kiện sau:

a. Khu đất của dự án đã được xácđịnh trong quy hoạch xây dựng được duyệt.

b. Đã xác định được bên mời thầuvà hồ sơ mời thầu đã được Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phê duyệt.

c. Giá sàn tiền sử dụng đất đãđược Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong trường hợp khu vực đất của dự ánđã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

d. Có phương án bồi thường, giảiphóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong trườnghợp khu vực đất của dự án chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc tổ chức đấu thầulựa chọn chủ đầu tư dự án có thể thực hiện khi chưa được giải phóng mặt bằng(nhưng phải có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư và đã đượcUBND cấp tỉnh phê duyệt) và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc nêutrên. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được phê duyệt thìkhông được tổ chức việc đấu thầu dự án lựa chọn chủ đầu tư.

3. Về nội dung nêu tại khoản c,điểm 1, mục II.

Theo quy định tại Điều 58 củaLuật Đất đai và Điều 62 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 củaChính phủ, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửađổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đãcó quy định về các trường hợp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầudự án có sử dụng đất, cụ thể là:

- Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất thì thực hiện theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thực hiện đốivới những dự án đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Trường hợp đấu thầu dự án đểlựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới (dự án có diện tích sử dụng đất lớnhơn 20 ha) thì thực hiện theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP và thôngtư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng; trường hợp đấu thầu dự ánđể lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thì thực hiện theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006 của Chính phủ (đã đề cập tại khoản a, điểm 1 nêu trên).

4. Với nội dung nêu tại khoản d,điểm 1, mục II.

Việc nộp tiền sử dụng đất khitrúng đấu thầu dự án, đấu giá đất được thực hiện theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. Tại tiết b khoản 1 điều 20 của Nghị định số84/2007/NĐ-CP đã quy định cụ thể như sau: “ Đối với từng phầndiện tích đất phù hợp mục đích sử dụng được xác định trong dự án đầu tư thì Chủđầu tư dự án đượclựa chọn hình thức nộptiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP hoặcnộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Mặtkhác, việc nộp tiền sử dụng đất cũng có thể chia ra làm nhiều đợt tuỳ theo yêucầu của hồ sơ mời thầu (do bên mời thầu quy định) khi tiến hành đấu thầu dự án.

5. Về nội dung nêutại khoản e, điểm 1, mục II.

Kinh phí quảngcáo, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu, đấu giá, được thực hiện theoquy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc đấu giá,đấu thầu dự án có sử dụng đất đã đề cập ở phần trên.

6. Về nội dung nêutại điểm 2, mục II.

Đối với các dự ánsản xuất kinh doanh nằm ngoài khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch chitiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sửdụng đất của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân mà không phải thực hiệnthủ tục thu hồi đất (theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của luật Đất đai).

Trên đây là một sốý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 170/BC-TNMT ngày 22/10/2007 của SởTài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu VP, QLN(2b), XL

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà