BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5202/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế TP Hải Phòng

Trảlời công văn số 1733/CT-TTHT ngày 19/11/2007 của Cục thuế TP Hải Phòng về thuếsuất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2.21 và 3.14 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Sản phẩm bằng kim loại áp dụng thuếsuất thuế GTGT 5%; hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căncứ Chương 73 Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãiban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chínhthì các loại bể chứa bằng thép chứa khí hóa lỏng tùy theo dung tích, áp dụngthuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10%.

Căncứ vào quy định trên, trường hợp người bán bể chứa bằng thép đồng thời thựchiện lắp đặt theo hợp đồng với bên mua, nếu trong hợp đồng thể hiện rõ giá báncủa sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 5% hoặc 10% đối với bể chứabằng thép và thuế suất 10% đối với hợp đồng lắp đặt.

Trườnghợp trong hợp đồng không thể hiện rõ giá sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụngthuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Đềnghị Cục thuế TP Hải Phòng căn cứ vào dung tích của bể chứa bằng thép để hướngdẫn theo thuế suất thuế GTGT 5% hay 10%.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương