BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5203/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hải Phòng

Trảlời công văn số 1436/CV /CT ngày 28/09/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng đềnghị hướng dẫn vướng mắc về doanh thu tính thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.2.d, mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị địnhsố 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định 4điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là:Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hànghóa) cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về xuất khẩu phải thanhtoán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Vấnđề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 16270/BTC-CST ngày 27/11/2007 trả lờikiến nghị của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tại điểm 3 Công văn trênđã đề cập đến vướng mắc vể thủ tục xuất khẩu tàu và thanh quyết toán nguyênliệu, vật tư nhập khẩu phục vụ đóng tàu xuất khẩu.

Theohướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Côngty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu có ký hợp đồng liên đới chung và riêng đóngmới tàu cho bên nước ngoài. Trong hồ sơ hàng xuất khẩu đã thể hiện: hợp đồngxuất khẩu ký với bên nước ngoài, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam vàCông ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu liên đới chung và riêng thực hiện đóngmới tàu; tờ khai hải quan hàng xuất khẩu mang tên Tổng công ty công nghiệp tàuthủy Việt Nam; chứng từ thanh toán là giấy báo Có vào tài khoản của Tổng côngty công nghiệp tàu thủy Việt Nam do đó Tổng công ty công nghiệp tàu thủy ViệtNam hạch toán, kê khai doanh thu tính thuế GTGT theo thuế suất 0%. Còn đối vớiCông ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theoquy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương