BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5205/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 14393/CT-THNVDTngày 9/10/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định củapháp luật về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định về các trường hợpkhông phải nộp lệ phí trước bạ tại điểm 10 mục III phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ (LPTB): “Tổ chức, cá nhân đem tài sản củamình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệpnhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nướcngoài tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần …) và tổ chứcliên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó”;

Khi kê khai LPTB, đơn vị phải cungcấp cho cơ quan Thuế: Giấy tờ chứng minh người có tài sản trước bạ là thànhviên của tổ chức đó (Bản sao Quyết định thành lập tổ chức hoặc Điều lệ hoạtđộng của tổ chức có tên thành viên góp vốn bằng tài sản hoặc giấy tờ chứng minhviệc góp vốn bằng tài sản); Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản dongười góp vốn bằng tài sản đứng tên; Bản sao chứng từ nộp lệ phí trước bạ (đốivới trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ) hoặc tờ khai lệ phí trước bạ tại phầnxác định của cơ quan Thuế ghi: không phải nộp lệ phí trước bạ (đối với trườnghợp không phải nộp theo quy định của pháp luật) của người giao tài sản bàn giaocho người nhận tài sản; Bản sao Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Như vậy, trường hợp người mua cổphiếu, trái phiếu của các công ty cổ phần thanh toán bằng tài sản (ôtô, nhàđất), khi các công ty cổ phần làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tàisản đó, nếu xuất trình được các giấy tờ chứng minh như đã nêu trên thì công tykhông phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương