BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5209/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang
Đại chỉ: Số 584, Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

Trả lời công văn số 115/CV-Cty ngày04/10/2007 của Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang hỏi về việc hạch toán vào chiphí hợp lý các khoản thù lao của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) khixác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 3.c, Điều 5,Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí hợp lý được trừ đểtính thu nhập chịu thuế:“tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho ngườilao động trong các cơ sở kinh doanh khác được tính vào chi phí họp lý theo hợpđồng lao động”.

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 6,Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên thì các khoản không được tính vào chi phíxác định thu nhập chịu thuế:“tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tưnhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinhdoanh và tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên HĐQT của công tytrách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sảnxuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp các thành viên HĐQT, các thành viên ban kiểm soát của Công ty trựctiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì các khoảntiền lương, tiền công và tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, thành viênban kiểm soát theo Hợp đồng lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp các thành viên HĐQT, cácthành viên ban kiểm soát của Công ty không trực tiếp tham gia điều hành sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì các khoản thù lao trả cho các thành viênnày (không bao gồm tiền lương, tiền công trả theo hợp đồng lao động đã ký)không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về thuế thu nhập đối với ngườicó thu nhập cao:

Theo quy định tại Điểm 2.1, Mục I,Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao quy định thu nhập chịu thuế gồm:

“các khoản thu nhập dưới cáchình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêmgiờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có); tiền phụ cấp, tiền trợ cấp thaylương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằngtiền); … tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất … dưới các hình thức:tiền, hiện vật; … thu nhập do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quảntrị…”

Căn cứ quy định nêu trên, các khoảntiền lương, tiền công và tiền thù lao trả cho các thanh viên HĐQT, thành viênban kiểm soát của Công ty thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người cóthu nhập cao (bao gồm các thành viên trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các thành viên không trực tiếp tham giađiều hành).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổphần Thủy sản Nha Trang biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuếđịa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS -3b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương