BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5209 TM/XNK
V/v Quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Vật lưu Liên hợp Trung thiết Trung Quốc

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty TNHH Vật lưu Liên hợp Trung thiết Trung Quốc ngày 03 tháng 09 năm 2004,

Địa chỉ: Ga Hà khẩu, Vân Nam, Trung Quốc

Số điện thoại: 0086.873.3428885; số fax: 0086.873.3120488

Tài khoản số: 14740278091001 chi nhánh Nam Dao Côn Minh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Công ty TNHH Vật lưu Liên hợp Trung thiết Trung Quốc quá cảnh hàng hoá theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng: Polyvinyl Acetate Emultion, lưu huỳnh và các loại quặng

2. Khối lượng:

- Polyvinyl Acetate Emultion: 1.000 tấn

- Quặng chì: 1.500 tấn

- Quặng đồng: 1.500 tấn

- Lưu huỳnh: 1.000 tấn

- Quạng cô ban (không có tính phóng xạ): 1.500 tấn

- Quặng Nikel: 1.000 tấn

- Quặng mang gan: 1.000 tấn

- Quặng crôm: 1.000 tấn

- Quặng thiếc: 1.000 tấn

- Quặng cô ban cô đặc (không có tính phóng xạ: 1.000 tấn

3. Trị giá: 1.014.500 USD (một triệu không trăm mười bốn ngàn năm trăm đô la Mỹ)

4. Bao bì và ký mã hiệu: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

5. Cửu khẩu nhập hàng: Cảng Hải Phòng.

6. Cử khẩu xuất hàng: Lào Cai

7. Tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng - Lào Cai - Hà Khẩu.

8. Phương tiện vận chuyển: tàu biển, toa xe

9. Thời điểm quá cảnh: dự kiến từ tháng 10/2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004

10. Tuân thủ luật pháp Việt Nam về quá cảnh hàng hoá.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Công ty TNHH Quốc tế Long Thành đảm nhiệm.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu