BỘ XÂY DỰNG-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 521/BXD-HĐXD
V/v: đề nghị hướng dẫn thiết kế và giám sát thi công cùng một công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Kínhgửi: Công ty TNHH Lộc Phúc.

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 94/CVLP-08 ngày 18/11/2008 của Công ty TNHH Lộc Phúc đề nghị hướng dẫn việcthiết kế và giám sát thi công cùng một công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ thì nhà thầu đã tham giathiết kế cho công trình có thể được phép tham gia giám sát thực hiện hợp đồngcông trình đó. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu, quy định này có hiệu lực đếntrước ngày 01/4/2009.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng đề nghị Công ty TNHH Lộc Phúc nghiên cứu thực hiện theo quy định của phápluật hiện hành.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện