HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 521/VACPA
V/v: Công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiềm toán năm 2009

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố
- Các Tổng công ty Nhà nước

Hiệnnay ở Việt Nam có gần 160 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy địnhtại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểmtoán độc lập, điểm 2 mục C phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ;Điều 1 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1, Điều 3Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcchuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lýhành nghề kế toán, kiểm toán, từ 1/10/2006 các công ty kiểm toán phải thực hiệnviệc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Hội Kiểm toánviên hành nghề Việt Nam (VACPA). Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3người có Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên làm việc toàn bộ thời gian cho côngty mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và được VACPA ký xác nhận danh sáchkiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề vàđược VACPA xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

HộiKiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đãđăng ký hành nghề kiểm toán năm 2009 và đã được VACPA xác nhận (Danh sách kèmtheo). Những công ty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008 và năm 2009.

Hộikiểm toán viên hàng nghề Việt Nam đề nghị Quý cơ quan nhắc nhở các doanhnghiệp, đơn vị quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của doanhnghiệp, đơn vị do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các côngty kiểm toán nói trên, thực hiện kiểm toán.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các công ty Kiểm toán (có tên kèm theo)
- Bộ Tài chính (Vụ CĐKT và KT; UBCKNN; Cục TCĐN; Vụ TCNH; Vụ BH; Vụ HCSN và Vụ ĐT)
- Trang web của Bộ Tài chính
- Tạp chí Kế toán (để đăng tin)
- Hội kế toán và Kiểm toán VN
- VACPA tại TP.HCM.
- Trang web: www.vacpa.org.vn
- Lưu VP VACPA tại Hà Nội

T/M BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIỂM TỔNG THƯ KÝ
Bùi Văn Mai

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2009
(Tính đến ngày 21/11/2008 kèm theo Công văn số 521/VACPA ngày 21 tháng 11năm 2008 của VACPA)

TT

Số hiệu

Tên công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày thành lập

1

036

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

ATIC Vietnam

15/08/2002

31/10/2007

2

105

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế - A.T.A.X

A.T.A.X

30/06/2006

03/09/2008

3

033

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập

IAC

19/11/2001

11/01/2005

4

107

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

SV

17/07/2006

5

071

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

Vietvalues

20/11/2003

12/04/2007

6

080

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ

SMART

04/05/2005

7

146

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVINA

15/08/2007

8

089

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính

ACA Group

24/08/2001

04/07/2007

9

133

Công ty TNHH Kiểm toán ASC

ASC

01/09/2008

10

020

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán HP

HP

09/06/2000

11

032

Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

KIEN HUNG

11/10/2001

12

055

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam

VAAC

08/01/2003

07/06/2007

13

142

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam Nam (Tách ra từ chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

AASCS

13/03/1997

30/05/2007

14

043

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam)

VNAudit

06/05/2003

27/03/2006

10/01/2008

15

164

Công ty TNHH Việt & Co (bổ sung dịch vụ kiểm toán ngày 18/4/2008)

Viet & Co

06/03/2006

18/04/2008

16

018

Công ty TNHH Kiểm toán AS

AS

17/05/2000

17

088

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất

Việt Nhất

03/11/2005

12/09/2008

18

111

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á

FADACO

06/07/2006

19

037

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt)

VietLand

26/09/2002

11/06/2007

20

039

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Thanh Đức

T.D

26/06/2002

21

028

Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức

22/08/2001

23/06/2004

22

097

Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt

VIET AUDITORS

19/01/2006

23

061

Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Độc lập Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh)

AQN

12/12/2003

14/10/2006

24

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

PDAC

11/09/2006

25

138

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

VIETCPA

27/12/2006

26

112

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

UHY

29/08/2006

13/4/2007

27

134

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

HANCO

02/11/2006

26/01/2007

28

051

Công ty TNHH Kiểm toán U & I

U&I

15/10/2001

15/5/2008

29

042

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

CA&A

09/04/2003

21/08/2007

30

070

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

A.A

02/11/2001

02/08/2007

31

110

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An

VACA

24/07/2006

32

132

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Dương

VDA

01/12/2006

33

148

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

AnPhu

08/08/2007

34

151

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

CX AUDIT

17/05/2007

35

006

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

PwC

14/05/1994

36

010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chuyển đổi từ DNNN)

AAC

13/02/1995

19/05/2007

37

047

Cty TNHH Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC) (chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế)

ATC

05/08/2003

04/10/2006

38

109

Công ty TNHH Kiểm toán APEC (Đổi tên từ công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt)

APEC

07/01/2003

24/07/2008

39

137

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

VNAC

03/04/2006

40

141

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT

AAT

04/06/2007

41

152

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

AASCN

11/09/2007

42

013

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Thủy Chung

Thủy Chung

28/06/1996

43

147

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Kiểm toán Hàn Việt

HANVIFA

29/06/2007

10/04/2008

44

002

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (Chuyển đổi từ DNNN)

AASC

13/05/1991

02/07/2007

45

007

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG

17/05/1994

46

106

Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Việt Nam

ACVIETNAM

04/07/2006

47

079

Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt (Giải thể Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt để thành lập C.ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt)

Tâm Việt

19/10/2004

31/01/2008

48

004

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

03/11/1992

49

026

Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

DTL

09/07/2001

24/10/2006

50

034

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam)

VAE

21/12/2001

14/07/2008

51

045

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long)

THANG LONG AC CO

18/06/2003

02/04/2007

52

075

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

CPA Vietnam

23/06/2004

05/11/2007

53

104

Công ty TNHH Kiểm toán Quang Minh

QMC

22/05/2006

54

078

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát (Giải thể công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát)

APS

08/09/2004

25/7/2008

55

005

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (Chuyển đổi từ DNNN)

AISC

29/04/1994

13/08/2008

56

017

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

G.T

29/09/1999

24/12/2007

57

052

Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

ABB

06/06/2001

22/3/2006

58

072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế (năm 2002 mới đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm toán)

IFC

24/10/2001

06/07/2007

59

073

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh)

FADA

23/02/2004

07/02/2007

60

076

Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long)

ASNAF

22/10/2002

01/09/2008

61

126

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVA

10/10/2006

62

038

Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (Sáp nhập từ 2 công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý (ICA) và Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông)

PCA

09/12/2002

28/08/2007

63

040

Công ty TNHH Hoàng & Thắng

HOANG & THANG

14/10/2002

64

065

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát

Gia Cát

07/02/2000

10/01/2003

65

098

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

HVAC

27/04/2006

66

127

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

VAC

10/11/2006

67

167

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SUP

SUP Co Ltd

27/05/2008

68

001

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH – VACO)

Deloitte Vietnam

13/05/1991

16/03/2007

69

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA-HN

01/02/1999

24/10/2006

70

068

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA

Nexia ACPA

14/04/2004

19/11/2007

71

116

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính và Kiểm toán KTV

KTV

12/09/2006

72

120

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương

I.A

29/08/2006

73

145

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh

QNAASC

20/07/2007

74

009

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán)

AFC

13/02/1995

07/05/2007

75

143

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (Tách ra từ chi nhánh Thanh Hóa của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC))

VNAAFC

10/06/1995

30/05/2007

76

156

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VACO LLC

27/11/2007

77

029

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn

THSG

22/08/2001

05/04/2008

78

144

Công ty TNHH Kiểm toán Biên Hòa

BHAACC

15/06/2007

79

084

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC – Việt Nam

ACC VIETNAM

29/07/2005

80

049

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm TDK

TDK

28/02/2002

81

031

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam

VIA

09/10/2001

20/09/2007

82

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn)

A&C

13/02/1995

06/02/2007

83

093

Công ty TNHH Kiểm toán Hồng Hà

H.H

02/12/2005

02/12/2006

84

135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AAFC

23/01/2007

85

057

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh

Sài Minh

11/02/2004

21/06/2005

86

014

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

BHP

27/06/1997

20/06/2005

87

066

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam

CIMEICO

26/06/2000

12/04/2007

88

099

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất (Giải thể Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất)

FAC CO LTD

07/04/2006

06/09/2008

89

021

Công ty TNHH Kiểm toán M&H

M&H

08/12/2000

18/07/2003

90

048

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Tài chính D.N.P

D.N.P

01/09/2003

91

154

Công ty TNHH Kiểm toán VFA

VAF

11/10/2007

92

160

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

VAAL

20/10/2007

93

041

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và dịch vụ Tài chính Việt Nam

VINAUDI CO., LTD

15/01/2003

94

161

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hà Nội

AUS

29/05/2008

95

044

Công ty TNHH Quản lý - Kiểm toán Tư vấn M.A.A.C

M.A.A.C

21/05/2003

96

131

Công ty TNHH Kiểm toán Vũ Hồng

VuHong

09/06/2004

27/09/2006

97

121

Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc

Âu Lạc

18/09/2006

98

119

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn doanh nghiệp KTC

KTC

14/07/2006

99

094

Công ty TNHH Tư vấn Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

06/12/2005

100

157

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Quốc tế

IAFC

03/01/2008

101

074

Công ty Hợp doanh Kiểm toán và Tư vấn Mazars STT (Đổi tên từ Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT)

Mazars STT Vietnam

19/05/2004

14/10/2008

102

083

Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam (Giải thể Công ty Hợp danh Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam)

VAFICO

27/05/2005

11/10/2006

103

046

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh sáng Á Châu (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh sáng Á Châu)

AFCC

13/8/2002

19/04/2007

104

169

Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam

GSAUDIT CO.,LTD

30/08/2008

105

159

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hiển Long (bổ sung thêm dịch vụ kiểm toán từ 29/9/2007)

HLAC CO.,LTD

24/06/2005

29/09/2007

106

171

Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Thủ đô

SPT CO.,LTD

16/10/2008

107

023

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu

PACO

12/04/2001

108

102

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

CACC

22/05/2006

31/10/2008

109

158

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội

HANOIAC

14/12/2007

12/11/2008

110

101

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

FACOM

05/05/2006

01/11/2006

111

168

Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam

Vietnam Audit

25/07/2008

112

095

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC (đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh)

(không có tên viết tắt)

22/11/2005

04/08/2008

(*)Một số công ty đang làm thủ tục đăng ký hành nghề kiểm toán 2008/2009 sẽ đượcthông báo tiếp lần 2.

T/M BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIỂM TỔNG THƯ KÝ
Bùi Văn Mai