BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5210/TM-XNK
V/v Cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Thương mại nhận được công văn số 4624/VPCP-KG ngày 03/9/2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “Bộ Thương mại chỉ xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu cho các tổ chức cá nhân nhập khẩu các loại phế liệu theo đúng quy định của pháp luật về việc nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất”.

Bộ Thương mại cho rằng ý kiến trên đây của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa là từ ngày 03/9/2004 Bộ Thương mại sẽ không cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu gia công cho nước ngoài những mặt hàng bị cấm nhập khẩu theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vì theo các văn bản pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu (Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ) Bộ Thương mại chỉ có quyền cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu để gia công cho nước ngoài với những mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước thực hiện theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo đó những phế liệu được quy định tại Điều 5 và đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 6 của Quyết định thì doanh nghiệp được phép làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan (không phải xin giấy phép của bất cứ cơ quan nào).

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lại hiểu là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu cho phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước nên đã có công văn số 4677 TCHQ/GSQL ngày 28/9/2004: “Yêu cầu Hải quan các địa phương chỉ giải quyết thủ tục nhập khẩu phế liệu khi có giấy phép của Bộ Thương mại”.

Kết quả là hiện nay hàng loạt lô hàng phế liệu thuộc diện được phép nhập khẩu theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT đã về đến cảng Việt Nam chưa được làm thủ tục nhập khẩu để chờ giấy phép của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại phản ánh tình hình trên đây để Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc này để sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu