BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 5212/TCT-CS
V/v: Hướng dẫn c/s thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy

Trả lời công văn số 56/CV-TAH ngày1/11/2007 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy đề nghịhướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 mục I Phần A Thông tưsố 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhânnước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định:“Tổchức nước ngoài , cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại ViệtNam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyểngiao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanhdịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại ViệtNam”thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ vào quy định nêu trên,trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có thanh toáncho Công ty Jeondo Landscape Co, LTD, một công ty được thành lập và hoạt độngtheo pháp luật Hàn Quốc, không hiện diện tại Việt Nam một khoản chi phí đền bùthì khi thanh toán tiền Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huycó trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài theohướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Căn cứ theo quy định tại Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 và Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp thì: Trong năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanhnhà Tân An Huy có chi một khoản chi phí đền bù theo hợp đồng mà khoản chi nàycó đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi này được hạch toán vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương