BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5213/TCT-QLN
V/v: xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2414/CT –QLTN&CCNT ngày 30/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc xóanợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuấtnhập khẩu Hải Dương theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết xóa nợ thuếcủa Công ty, đề nghị Cục thuế bổ sung hồ sơ và giải trình một số chỉ tiêu sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số32/2002/TT-BTC thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN được xóa tối đabằng số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp tính đến thời điểmchính thức chuyển sang công ty cổ phần nhưngkhông vượt quá số lỗ còn lại củadoanh nghiệp tính đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần. Tuynhiên, theo trình bày tại công văn số 2414/CT-QLNT &CCNT của Cục Thuế và bảnchi tiết số nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN (kèm theo Phụ lục 2) thìđến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị đã hết lỗ.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại: đếnthời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, lỗ lũy kế của đơn vị là baonhiêu?

2. Trường hợp Công ty có lỗ lũy kế,đề nghị Cục Thuế bổ sung các hồ sơ, tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị xóa nợ thuế vàcác khoản phải nộp NSNN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giátrị doanh nghiệp.

- Quyết định phê duyệt giá trịdoanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phầncủa cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản xác định giá trị doanhnghiệp kèm theo giải trình chi tiết Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cùng thờiđiểm.

Các tài liệu trên phải là bản chínhhoặc bản photo có dấu sao y bản chính.

3. Khoản nợ phạt 1 lần thuế199.897.555 đồng không thuộc đối tượng được xóa. Đề nghị Cục Thuế xác định lạichính xác số nợ thế và các khoản phải nộp NSNN, thuộc đối tượng được xóa và cócông văn đề nghị xóa theo đúng mẫu Phụ lục 2 tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC(công văn số 2414/CT -QLN &CCNT chưa đúng mẫu).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Hải Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP Chế biến NSTP XK Hải Dương
- Lưu: VT; QLN (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ NỢ VÀ CCT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Khổng Thị Thanh