BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5214/TCT-KK
V/v hồ sơ đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 13121/CT-HTr ngày 18/09/2007 và công vănsố 17981/CT-HTr ngày 06/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thủ tụchoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về thủ tục cấp mã số thuế: Căn cứ quy định tại điểm 3.1, mụcIV Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) và điểm 6, mục I, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTgngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế(thay thế Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 và 79/1998/TT-BTC ngày12/06/1998 của Bộ Tài chính) và điểm 1, mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lýthuế về việc đăng ký thuế ( thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày14/02/2006) thì Liên danh Alstom – Alcatel thuộc đối tượng phải đăng ký thuếvới cơ quan thuế khi tới kinh doanh tại Việt Nam và được cấp mã số thuế theoquy định.

Trường hợp Liên danh Alstom – Alcatel thành lập từ ngày02/02/2004 theo Quyết định số 07- 2004/BXD- GPTXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựngnhưng chưa tiến hành thủ tục đăng ký thuế thì nay Liên danh Alstom – Alcatelphải làm thủ tục đăng ký thuế và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối vớihành vi vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại khoản 3,Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xửlý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếvà tiết a, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 củaChính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng:Theo quy định tại mục VI Thông tưsố 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chínhsách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗtrợ phát triển chính thức (ODA) thì: “ Đối với các dự án ODA được cấp có thẩmquyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụthuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chươngtrình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kếtthúc dự án”

Căn cứ quy định trên đây, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nộiđối chiếu với quy định Thông tư số 41/2002/ TT-BTC nêu trên để xem xét, quyếtđịnh việc giải quyết hoàn thuế cho Liên danh Alstom – Alcatel theo quy định tạicác văn bản pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến