BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5216/TM-XNK
V/v Danh mục Thái Lan đề nghị giảm thuế CEPT/AFTA

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 11121/TC-HTQT ngày 1/10/2004 của Bộ Tài chính về vấn đề trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Về cơ bản, có thể xem xét cắt giảm thuế các mặt hàng đạt thuế suất CEPT 5% vào năm 2005 do ta đã bước vào giai đoạn cuối thực hiện CEPT/AFTA, các mặt hàng có thuế suất trên 5% là các mặt hàng tương đối nhạy cảm.

- Hiện nay, Việt Nam và Thái Lan đang tiến hành đàm phán để xem xét, thống nhất các biện pháp và mức độ đền bù. Ngoài biện pháp cắt giảm thuế quan là chủ yếu, các bên có thể xem xét biện pháp đền bù thông qua ưu đãi đầu tư. Do vậy, các mặt hàng đền bù sau này có thể bao gồm cả các mặt hàng ta chủ động đưa ra cần được cấn đối với các biện pháp đền bù khác.

- Bộ Thương mại đã có công văn số 4113/TM-ĐB ngày 24/8/2004 nhất trí với Bộ Tài chính (công văn số 8929/TC-HTQT ngày 11/8/2004) về việc cân nhắc trình Thủ tướng Chính phủ không hoãn thực hiện CEPT đối với 14 mặt hàng liên quan.

Trên đây là ý kiến tham gia củ Bộ Thương mại, xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp, tham khảo.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu