BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5218/GP-CLH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hưng Tiến

Xét đề nghị của Công ty tại Đơn xin nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (số 26.09/04 ngày 26 tháng 9 năm 2004).

Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp;

Xét điều kiện của Công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội cấp; có hợp đồng nhập khẩu số 40916 ngày 16/9/2004 với Chengdu Zhenkang Chemicals Co., LTD., - Trung Quốc, Bộ Công nghiệp cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Tiến được nhập khẩu 1.000 lít acetone; 1.000 lít diethyl ether; 500 lít toluene; 500 lít acetic acid; 10 kg tartaric acid; 6.000 lít HCl và 4.500 lít H2SO4 để cung cấp cho phòng thí nghiệm trong nước, như đề nghị của Công ty.

- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu sẽ đi qua: Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

- Phương tiện và điều kiện: phải đảm bảo an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu: từ 10/10/2004 đến 31/12/2004 và trong 02 lần nhập khẩu.

Công ty chịu trách nhiệm quản lý và cung ứng số hoá chất theo đúng mục đích nhập khẩu, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế và các quy định có liên quan về tiền chất của Chính phủ, báo cáo kết quả nhập khẩu và cung ứng cho từng khách hàng khi có nhu cầu nhập khẩu tiếp.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phùng Hà