BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5227/TCT-CS
V/v khấu hao TSCĐ vô hình

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3134 CT/HTrngày 14/03/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trích hao đối với tài sảncố định vô hình đem góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc định giá tài sản cốđịnh:

Tại Khoản b Điều 3 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độquản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về tiêu chuẩn vànhận biết tài sản cố định:

“….b. Nguyên giá tài sản phảiđược xác định một cách tin cậy;”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp thành viên công ty TNHH Kỹ thuật N-Wave (Công ty) góp vốn bằng các bí quyếtthiết kế và phần mềm thì giá trị góp vốn của các bên căn cứ vào biên bản địnhgiá góp vốn. Tuy nhiên khi xác định nguyên giá tài sản cố định để phản ánh trênsổ kế toán và trích khấu hao tài sản cố định thì phải đảm bảo điều kiện nguyêngiá tài sản cố định phải được xác định một cách tin cậy. Do đó, Cục thuế cóquyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông quaHội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quyđịnh của pháp luật.

2. Về việc trích khấu hao tàisản cố định;

Tại Điều 11 “Xác định thời giansử dụng tài sản cố định vô hình” ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC nêu trên quy định:

“ Doanh nghiệp tự xác định thờigian sử dụng tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm. Riêng thờigian sử dụng của quyền sử dụng đất có thời hạn là thời hạn được phép sử dụngđất theo quy định”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp “ các bí quyết thiết kế và phần mềm” đã xác định được nguyên giá một cáchtin cậy thì Công ty được đăng ký trích khấu hao tài sản cố định trong khoảngthời gian tối đa không quá 20 năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương