BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5228/BTC-CST
V/v: Hạch toán chi phí trích trước và thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty phát triển công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Về việc hạch toán chi phí trích trước căn cứ theo dự toán được duyệt và tạm tính thu nhập chịu thuế TNDN nêu tại công văn số 641/SHTp .Co-TC ngày 25/9/2006 của Công ty Phát triển Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc trích trước chi phí để hạch toán vào chi phí hợp lý chỉ áp dụng đối với chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có tính chu kỳ (khoản 5, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC) Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết, kể cả công trình xây dựng, không được hạch toán vào chi phí hợp lý (khoản 3, Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC) Vì vậy, Công ty không được trích trước chi phí đối với những hạng mục công trình chưa thực hiện.
2. Theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì thuế TNDN được kê khai, nộp thuế và quyết toán theo năm; doanh thu và chi phí ghi nhận theo nghiệp vụ thực tế phát sinh. Vì vậy Công ty không được tạm tính thu nhập chịu thuế. Việc quyết toán và kiểm toán khi dự án hoàn thành mà có phát sinh số cấp bù từ NSNN hoặc Công ty phải hoàn trả lại số đã cấp cho NSNN, dẫn đến số thuế TNDN nộp thiếu hoặc nộp thừa thì Công ty phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu hoặc được trừ số thuế nộp thừa vào kỳ tính thuế sau (hoặc được hoàn trả theo quy định của pháp luật).
Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Cục thuế Tp. HCM;
- TCT, PC, ĐT, CĐKT;
- Lưu: VT, CST

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng