BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5229/TCT-CS
V/v chính sách thuế và sử dụng vé cước đường bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2
(Địa chỉ: Tổ 5 phường Hùng Vương, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 683/CT-TCKT ngày13/11/2007 của Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 về chính sách thuế và sử dụng vécước đường bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điều 1b, mục I, phần III Thôngtư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định: “ Vé thu phí đường bộđầu tư để kinh doanh (mục III, mục IV phần II Thông tư này) có tiêu đề: “ Cướcđường bộ; Chứng từ “ cước đường bộ” là hóa đơn đặc thù sử dụng khi cung ứngdịch vụ sử dụng đường.”

Tại mục IV, phần III Thông tư số90/2004/TT-BTC nêu trên quy định;

“1. Mức thu phí đường bộ đầu tư đểkinh doanh (kể cả BOT và các loại hình kinh doanh khác) là giá cước dịch vụ sửdụng đường bộ đã bao gồm thuế GTGT, do Bộ Tài chính (đối với quốc lộ) hoặc Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể (đối với đường địa phương), phù hợp vớicấp đường và độ dài đoạn đường thu phí theo dự án đầu tư được duyệt và đề nghịcủa chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá 2 (hai) lần mức thu phí đường bộ đầu tưbằng vốn ngân sách nhà nước. Thủ tục, trình tự quy định mức thu phí đường bộnêu tại mục này thực hiện theo quy định tại điểm 2, mục II, phần này.

2. Số tiền phí đường bộ đầu tư đểkinh doanh là doanh thu hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đơn vị thu phí đườngbộ có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanhnghiệp, thực hiện hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật”

Căn cứ quy định nêu trên thì Côngty cổ phần BOT Quốc lộ 2 sử dụng vé cước đường bộ (là một loại hóa đơn đặc thù)do Công ty đăng ký tự in với Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho tất cả các trạm thuphí thuộc Công ty. Giá cước dịch vụ sử dụng đường bộ in trên vé cước đường bộđã bao gồm giá trị gia tăng và Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 có nghĩa vụ kêkhai, nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đốivới doanh thu hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo quy định.

2/ Tại điểm 1.3, mục II phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuếquy định : “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địaphương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộcnộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơnvị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinhdoanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”

Trường hợp Công ty cổ phần BOT Quốclộ 2 trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đầu tư đường bộ để kinh doanhdịch vụ thu phí và có đặt trạm thu phí trên tuyến đường đầu tư nhưng trên địabàn khác tỉnh (tại địa bàn Hà Nội) nơi Công ty có trụ sở chính, thì trạm thuphí đó là đơn vị phụ thuộc kinh doanh ngoại tỉnh, không có con dấu, không có tưcách pháp nhân phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thukinh doanh ngoài tỉnh (tại Cục thuế TP.Hà Nội). Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2có trách nhiệm tổng hợp doanh thu của trạm thu ngoài tỉnh để khai, nộp thuếGTGT,TNDN với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, số thuế GTGT của trạm phụ thuộc đã tạmnộp ở ngoài tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty ở Cục Thuế tỉnhVĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu; VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương