BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 523/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trảlời Công văn số 2215/CT-KTr ngày 27/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận vềviệc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động củachi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theobáo cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận thì: Trong quá trình hoạt động, Công tyTNHH Minh Hà (trụ sở chính tại tỉnh Bình Thuận) có mua hàng hóa – trên hóa đơnGTGT đầu vào ghi tên người mua và mã số thuế của Công ty – phục vụ cho hoạtđộng của Chi nhánh Công ty tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Chi cục Thuếhuyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã có xác nhận về việc Chi nhánh không kê khaisố thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn này tại Chi cục Thuế huyện Long Phú,tỉnh Sóc Trăng.

Căncứ quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B, và Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện về thuế GTGT thì trường hợp của Công ty TNHH Minh Hà nêutrên được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào ghi trên các hóa đơn mua hànghóa đứng tên Công ty nếu Chi nhánh Công ty tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng hạchtoán phụ thuộc Công ty và Công ty có đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu: VT; KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến