BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5236/TCT-CS
V/v chính sách thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 517/CT-THNVDTngày 04/09/2007 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc xác định thời gian ổn địnhđơn giá thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Tại khoản 1 Điều 4 quy định:“Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5 % giá đất theo mục đích sử dụng đấtthuê do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 20043 của Chính phủ về phương pháp xácđịnh giá đất và khung giá các loại đất”;

- Tại khoản 1 Điều 7 quy định:“Tiền thuê đất, thuê mặt nước thu một năm bằng diện tích thuê nhân với đơn giáthuê đất, thuê mặt nước”.

- Tại khoản 1 Điều 8 quy định:“Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm”

Do đó, đối với từng dự án cụ thểthì đơn giá thuê đất được ổn định trong 5 năm, không phụ thuộc vào việc thay đổigiá các loại đất do UBND tỉnh ban hành và công bố áp dụng vào ngày 1/1 hàng nămtheo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương