VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5240/VPCP-QHQT
V/v Đón và làm việc với đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang kiêm Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5848BKH/KTĐN ngày 13 tháng 9 năm 2002) về việc chuẩn bị đón đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang kiêm Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đón tiếp và lập chương trình làm việc cho đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 10 năm 2002.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung làm việc, các văn kiện hợp tác sẽ ký với Bạn nhân chuyến thăm này.

- Mọi chi phí lễ tân đón tiếp đoàn Bạn do ta đài thọ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý