VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5249/VPCP-QHQT
V/v bổ sung danh mục các dự án vay tín dụng ưu đãi của CP Nhật Bản TK 2007

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2007

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6275/BKH-KTĐN ) ngày 30 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Danh mục các dự án vay tín dụng ưu đãi củaChính phủ Nhật Bản tài khóa 2007 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại côngvăn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, Vụ CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc