TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5253/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế đối với hàng hoá thuộc dự án ODA vay ưu đãi

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị định số 35/2002/NĐ-CP này 29/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), điểm 2 mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ công văn số 10762/TC-TCĐN ngày 23/9/2004 của Bộ Tài chính xác nhận nguồn vốn cho dự án đầu tư sản xuất 5 loại vắc xin phòng bệnh do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 126/2001/QĐ-TTg ngày 23/8/2001;

Để thực hiện đúng quy định về chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hàng hoá nhập khẩu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nếu là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyển công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng và để phục vụ dự án đầu tư sản xuất 5 loại vắc xin phòng bệnh (dự án sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc theo cơ chế ngân sách nhà nước đầu tư không hoàn trả và là ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ), thì được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và kiểm tra hồ sơ có liên quan đến hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng trên của đơn vị để giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc