BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 526/TCT-CS
V/v: hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 8361/SKHĐT-DN ngày 28/12/2007 của Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế do tái đầu tư của Công ty Cổphần Scavi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ theo quy định tại Điểm 6 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hìnhthức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì “Nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủvốn pháp định theo Giấy phép đầu tư dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp phápkhác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư 3 năm trở lên vào các dự ánmới hoặc các dự án đang thực hiện, được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuếthu nhập doanh nghiệp đã nộp liên quan đến số thu nhập tái đầu tư theo quy địnhtại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ”.

Cũngtheo quy định tại Điểm 6 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trênthì để nhận được số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho số lợi nhuận tái đầutư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được ủy quyền phải xuất trình đầy đủ cácchứng từ với Cục thuế địa phương nơi đặt trụ sở điều hành chính của doanhnghiệp có số lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư, một trong những chứng từtheo quy định là Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép điều chỉnh hoặc văn bản chấpthuận do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp (bản sao có đóng dấu xác nhận củadoanh nghiệp) có quy định rõ cho phép chủ đầu tư dùng lợi nhuận để tái đầu tư.

Đốivới trường hợp của Công ty cổ phần Scavi, tại Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC6 -BKH-HCMngày 06/4/2004 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp chuẩn y việc Công ty ScaviViệt Nam Sarl được dùng lợi nhuận để lại năm 2002 để tái đầu tư mở rộng sảnxuất (vốn đầu tư: 3.715.900,53 USD; vốn pháp định: 2.000.000 USD). Tuy nhiên,theo trình bày của Công ty tại công văn số 126/SC /HCTQ/07 ngày 31/10/2007 thìviệc UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ chuẩn y việc Công ty sử dụng lợi nhuận thuđược của năm 2002 để tái đầu tư mở rộng sản xuất là không phù hợp với hồ sơ đềnghị tăng vốn đầu tư nêu tại công văn số 125/SC ngày 05/9/2003 của Công ty (vềvấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5299/TCT-CS ngày 21/12/2007 gửiUBND thành phố Hồ Chí Minh, bản photocopy đính kèm).

Vì vậy,để có cơ sở xem xét việc hoàn thuế TNDN do sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư củaCông ty cổ phần Scavi theo quy định của pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghịSở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minhxem xét, có ý kiến cụ thể về việc số vốn tăng theo quy định tại Giấy phép điềuchỉnh số 26/GPĐC6 -BKH-HCM ngày 06/4/2004 của Công ty được thực hiện từ việc sửdụng lợi nhuận của các năm 2000, 2001, 2002.

Đềnghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết về vấn đề nàyđể Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, giải quyết việc hoàn thuế TNDN của Công tyScavi Việt Nam Sarl./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Scavi Việt Nam;
- Lưu: VT; CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương