BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5266/TCT-CS
V/v: chi phí trích trước đối với hoạt động xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng

Trả lời công văn số 466/CTHT-TCKT ngày 10/10/2007 của Côngty Đầu tư Phát triển Hạ tầng về trích trước chi phí đối với hoạt động xây dựngnhà ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2a Mục IV Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế TNDN đã hướng dẫn cáckhoản chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động đầu tư xây dựng cơsở hạ tầng kéo dài từ trên 01 năm đến 05 năm và chỉ quyết toán giá trị kết cấuhạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tổng hợp chi phí chuyển quyền sửdụng đất cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, cơ sở kinh doanh được tạm phânbổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đấtđã chuyển quyền theo công thức nêu trên. Sau khi hoàn tất quá trình đầu tư xâydựng, cơ sở kinh doanh được điều chỉnh lại phần chi phí đầu tư kết cấu hạ tầngtạm phân bổ cho phần diện tích đã chuyển quyền cho phù hợp và tổng giá trị kếtcấu hạ tầng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Đầu tưPhát triển Hạ tầng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinhdoanh phát triển nhà và khu đô thị kéo dài từ 01 năm đến 05 năm và chỉ quyếttoán giá trị kết cấu hạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tổng hợpchi phí chuyển quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, Côngty được tạm phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷlệ diện tích đất đã chuyển quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầngbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương