BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5267/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Nhà máy rượu GSI

Trả lời văn bản số 01/09/2007 của Nhà máy rượu GSI về việckhấu trừ lại số tiền đền bù, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công văn số 15130 BTC/TCT ngày 30/11/2006 của Bộ Tàichính về việc khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp chỉ ápdụng cho các tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất đã thực hiện chi trảtiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nướcthu hồi đất. Trường hợp Nhà máy rượu GSI đã hoàn thành việc thực hiện chi trả tiềnđền bù thiệt hại về đất cho các hộ dân từ trước ngày ban hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nêu trên thì không thuộc diện được khấu trừ số tiền chi về bồithường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất phải nộp theo hướng dẫn tại công vănsố 15130 BTC/TCT.

2/Về đề nghị được nộp tiền thuê đất một lần cho thời gianthuê đất còn lại (đến năm 2051) của Nhà máy Rượu GSI:

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai: “ Nhà nước cho thuê đấtthu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhânnước ngoài thuê đất để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôitrồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xâydựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng đểchuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng,làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất đểxây dựng trụ sở làm việc”

Do vậy, nếu Nhà máy Rượu GSI là doanh nghiệp 100% vốn nướcngoài thì được nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại. Trườnghợp Nhà máy rượu GSI là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài thìthuộc diện nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà máy Rượu GSI được biết. Đề nghịNhà máy liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,CST, Cục QLCS
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương