BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5271/TCT-KK
V/v: thủ tục hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân có thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 4116/CT-TTHT ngày 25/10/2007 của Cụcthuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về thủ tục, hồ sơ cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.1.b, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lýthuế về việc đăng ký thuế, thì cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thunhập cá nhân được đăng ký thuế để được cấp mã số thuế.

Cá nhân đăng ký mã số thuế để trực tiếp kê khai, nộp thuếthu nhập cá nhân phải lập đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 2.3, Mục I, PhầnII Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên, trong đó có quy định cá nhân phải có Giấychứng minh nhân dân.

Trường hợp cá nhân không đáp ứng được các yêu cầu về hồ sơ,thì không được đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp. Thuế thu nhập cá nhân sẽthực hiện kê khai, nộp thông qua các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộpthay thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/200/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến