BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5272/TCT-CS
V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần Phú Tài
(278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định)

Trả lời công văn số 472/CV-PT ngày 19/10/2007 của Công ty cổphần Phú Tài đề nghị hướng dẫn về hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 837/TCT-PCCSngày 09/03/2006 về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm,công văn số 4208/TCT-PCCS ngày 14/11/2006 về việc khấu trừ thuế GTGT đối vớidoanh nghiệp bảo hiểm và công văn số 3287/TCT-CS ngày 15/08/2007 về việc khấutrừ thuế GTGT đầu vào đối với chi bồi thường bảo hiểm (bản photo kèm theo).

Trường hợp Công ty cổ phần Phú Tài nhận tiền bảo hiểm củaCông ty cổ phần bảo hiểm bưu điện, ngoài tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểmcòn nhận tiền do thực hiện cứu hộ trên xà lan bị tai nạn thì khi nhận được tiềndo thực hiện cứu hộ trên xà lan từ Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện, Công tycổ phần Phú Tài xuất hóa đơn GTGT có giá trị tương ứng với các chi phí dịch vụliên quan đến cứu hộ cho Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện và Công ty cổ phầnbảo hiểm bưu điện căn cứ vào hóa đơn GTGT này để kê khai, khấu trừ thuế GTGTđầu vào.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty cổ phần Phú Tài được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;;
- Công ty cổ phần bưu điện (tầng 8 Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Hà Nội);
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương