BỘ TÀI CHÍNH; TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5277 TCHQ/GSQL
V/v: Thông báo C/O mẫu D của Indonesia

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được các công hàm số 765/EK /VII/2002 ngày 29/08/2002 và 915/EK /X/2002 của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội thông báo bổ sung danh sách tổ chức và tên, mẫu chữ ký của các nhà chức trách có thẩm quyền cấp và ký C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan sao gửi bản danh sách này (kèm theo công văn) để Hải quan các Tỉnh, thành phố đối chiếu và thực hiện khi làm thủ tục đối với những lô hàng có xuất xứ của Indonesia thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT./.

(Nếu Quý khách muốn có Danh sách tổ chức và tên, mẫu chữ ký của các nhà chức trách có thẩm quyền cấp và ký C/O mẫu D xin liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng