BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5281/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trảlời công văn số 7133/CT-THDT ngày 31/10/2007 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việcxin ý kiến chỉ đạo áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 3 Điều 32 Luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đốivới loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh: ''3.Chậm nhất làngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai vànộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. ''

-Tại điểm 1b Điều 15 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:''Khaitheo từng lần phát sinh áp dụng đối với lệ phí trước bạ, lệ phí hải quan; ''

-Tại Mục I Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quyđịnh. ''...Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, vi phạm vềchấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế, vi phạm chậm nộp tiền thuế, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuếphải nộp, hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vục phí và lệ phí đượcthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 5, Mục I và Mục II,Mục III, Mục IV Phần B Thông tư này. Đối với các hành vi vi phạm về chếđộ quản lý, thu, nộp, phí, lệ phí và sử dụng phí và lệ phí ngoài các hành vi viphạm nêu trên thì việc xử phạt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghịđinh số 106/2003/NĐ- CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy đinh vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.”

Theo đó, trườnghợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng thực hiện kêkhai lệ phí trước bạ chậm so với thời gian quy định thì căn cứ vào hướng dẫntại điểm 2 Mục II Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủquy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí để triểnkhai thực hiện.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế TP Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương