BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5288/TCT-CS
V/v hiệu lực của Thông tư số 100/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 11079/CT-TTHT ngày 01/11/2007của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minhvề việc hiệu lực của Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tạiđiểm 3 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:''Công ty chứng khoán vàCông ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mới thành lập được cấp Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành không được hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với điều kiện ngành nghề ưu đãiđầu tư. Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ đầu tư chứngkhoán thành lập trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22 tháng9 năm 2006 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục hưởng uu đãithuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại”.

Căncứ hướng dẫn trên, chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối vớicác Công ty chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định tại Thôngtư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 bị bãi bỏ từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/09/2006 có hiệu lực thi hành. Các Công ty Chứng khoán và Công ty Quảnlý quỹ đầu tư chứng khoán thành lập sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêutrên có hiệu lực không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện ngành nghềưu đãi đầu tư.

Tổngcục thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương