BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 529/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1129/CT ngày 24/12/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về chi phí trích trướckhi kết thúc năm tài chính đối với đơn vị giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm2.20 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫnthi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“III. Các khoảnchi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

...2.20. Các khoản chi phí trích trước mà thực tế không chi gồm: trích trướcvề sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản trích trước khác”.

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, trường hợp Chi nhánh Giày xuất nhập khẩu 30/4 có các khoản trích trướcthực tế không chi hết thì không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương