THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/TTg-QHQT
V/v Hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - San Marino.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 900/TTr-BNG-CÂu2 ngày 24 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định về việcthiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa San Marino.

2. Giao Bộ Ngoại giao thông báocho phía San Marino để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT;- VPCP: BTCN,Vụ TH,Website CP;
- Lưu: VT, QHQT.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm