BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 531/TCT-CS
V/v: khai thuế TNDN của các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 08/CT-THNVDTngày 3/1/2008 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về việc kê khai, nộp thuế TNDN đốivới các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc các Công ty viễnthông, Bưu điện, Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của các ngành điện lực,viễn thông, bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm và một số ngành nghề khác là hạchtoán tập trung toàn ngành, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thực hiệnkinh doanh theo chỉ đạo của văn phòng Tổng công ty hoặc văn phòng công ty chínhvì vậy đối với các đơn vị thành viên như Điện lực Vĩnh Long, Công ty viễn thôngVĩnh Long, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, các Ngân hàng thương mại trực thuộc đóngtrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp đóng tại tỉnhVĩnh Long là đơn vị trực thuộc các Công ty có trụ sở ở tỉnh khác không phải kêkhai thuế TNDN tại địa phương mà Tổng công ty hoặc Công ty chính, Hội sở chínhcó nghĩa vụ khai, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tạicác đơn vị trực thuộc theo quy định điểm 1.3 Mục III Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhVĩnh Long biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT; CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương