BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5314/TCT-CS
V/v In sẵn dầu trên hoá đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Amway Việt Nam
(Đ/c: 391 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 04/F &A 2007 ngày 7/11/2007 của Công ty TNHH Amway Việt Namvề việc in sẵn mẫu dấu trên hoá đơn tự in thay cho việc đóng dấu trên hoá đơn,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quyđịnh về quản lý và sử dụng con dấu thì không quy định được in sẵn mẫu dấu đểthay thế cho việc đóng dấu. Do đó, đề xuất Công ty TNHH Amway Việt Nam được insẵn mẫu dấu trên hoá đơn tự in thay cho việc đóng dấu ướt trên hoá đơn là khôngđúng theo quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Trườnghợp trong thực tế Công ty TNHH Amway Việt Nam sử dụng hoá đơn tự in hàng thángvới số lượng lớn và khách hàng là các cá nhân, nhằm đơn giản thủ tục đóng dấutrên hoá đơn để việc cung cấp hoá đơn cho khách hàng được kịp thời thì Công tycó thể tự thiết kế mẫu hoá đơn mới để đăng ký lại, mẫu hoá đơn tự in mới khôngcần có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu. Các chỉ tiêu khác giữ nhưcũ.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục Thuế trực tiếp quản lý để được xemxét giải quyết./.

Nơi nhận:-
Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương