BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5315/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH tin học Vi Na.
(Số 160/57/36/1B Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P. Phú Nhuận, Q7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 06/CV ngày23/112007 của Công ty TNHH Tin học Vi Na về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiếtkế website:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có côngvăn số 1857/TCT-PCCS ngày 30/5/2006 hướng dẫn thiết kế website (mã ngành7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm, vì vậy, dịch vụ này khôngthuộc diện chịu thuế GTGT.

2. Về ưu đãi thuế TNDN:

Căn cứ mục I phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thunhập doanh nghiệp và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì sản xuất sản phẩm phần mềm và cungcấp các dịch vụ phần mềm được ưu đãi thuế TNDN. Đề nghị Công ty liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tin học Vi Na đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương