BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5316/TCT-QLN
V/v: bổ sung hồ sơ xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổngcục Thuế nhận được công văn 6825/CT-DNNN1 ngày 13/6/2005 của Cục thuế thành phốHồ Chí Minh; công văn số 175/TCT ngày 17/7/2007 của Tổng Công ty xây dựng SàiGòn v/v đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty cơ khí vàkhai thác cát đá sỏi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sốliệu thẩm định tại công văn số 6825/CT-DNNN1 ngày 13/6/2005 và chi tiết số nợđọng thuế và các khoản phải nộp NSNN của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (mẫuphụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ); phụ lục kết quả sản xuấtkinh doanh, nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN của công ty cơ khí và khaithác cát đá sỏi (mẫu phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC)là số liệu tại thời điểm 31/12/2004. Nay thời điểm xác định giá trị doanhnghiệp để cổ phần hóa là ngày 30/6/2005 theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày28/2/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giá trị, doanh nghiệp cổ phần hóa củaCông ty cơ khí và khai thác cát đá sỏi thuộc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn, vìvậy đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơxóa nợ đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (30/6/2005)theo quy định gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty cơ khí và khai thác cát đá sỏi.
- Lưu: VT; QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ NỢ VÀ CCT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Đức Tuân