BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5319/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổngcục Thuế nhận được công văn của Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực ngày 25/09/2007đề nghị hướng dẫn vướng mắc vê thuế GTGT đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếpcho phương tiện vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tạiđiểm 1.23.d2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:''Hàng hoá, dịch vụ cungcấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửachữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dich vụ khác cungứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăngkiểm, bảo hiểm, sủa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiệnvận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân việt Nam hoặc phương tiện vận tảido tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhânnước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thôngtư này

Phươngtiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d.2 này bao gồm:

+ Phươngtiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt độngvận tải quốc tế.

+ Phươngtiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vậntải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhânnước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

Tạiđiểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:''Cơsở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào củahàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitrọng không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại mục II này mà phải tính vào nguyêngiá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”..

Căncứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực cung cấp xăng, dầu cho cácchủ phương tiện hoạt động vận tải quốc tế để đảm bảo hoạt động của phương tiệnvận tải quốc tế thì xăng, dầu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công tyTNHH VT-TM-DV Đồng Lực không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối vớihàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh xăng, dầu trên mà phải tínhvào chi phí kinh doanh.

Vềhồ sơ, thủ tục đăng ký phương tiện vận tải quốc tế là nội dung vướng mắc củaThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đangnghiên cứu trình Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơnvị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương