BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5328/TCT-CS
V/v In nội dung trên hoá đơn

 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam

Trảlời công văn số 5945/KTTKTC ngày 6/11/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn ThôngViệt Nam về việc in nội dung trên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 củaChính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Xuấtphát từ việc số lượng hoá đơn sử dụng hàng tháng để thu tiền cung cấp dịch vụcủa Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là rất lớn, các thông tin về kháchhàng trong quá trình sử dụng thường ít thay đổi và để tạo điều kiện thuận lợicho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, giảm thời gian lập và giao nhận hoá đơn,Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Namđược in nội dung trên hoá đơn tại Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu điệntrên cơ sở dữ liệu của các đơn vị thành viên gửi sang Công ty CP Dịch vụ viễnthông và In Bưu điện. Việc in hoá đơn tại Công ty CP Dịch vụ viễn thông và InBưu điện phải đảm bảo sử dụng công nghệ để in các liên của một số hoá đơn cónội dung giống nhau. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn ThôngViệt Nam chịu trách nhiệm về nội dung của hoá đơn đã in tại Công ty CP Dịch vụviễn thông và In Bưu điện như đối với hoá đơn được in nội dung tại đơn vị thànhviên.

Tổng cục thuếthông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nambiết và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Ban PC, HT, TTTĐ, TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương