THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 533/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam"

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa-Thông tin;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 2619/BKH-KHĐN ngày 17 tháng 4 năm 2007) về việc tiếp nhậnDự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam", Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Văn hóa-Thông tintiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam" do quỹ Ford viện trợ không hoàn lại là 600.000 USD. Bộ Văn hóa-Thông tin đóng góp vốn đốiứng cho Dự án bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng và đội ngũ cánbộ sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thôngtin ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm triển khai Dự án theo đúngcác quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoàivà lưu ý các ý kiến của Bộ Công an nêu tại công văn số 1961/BCA-A11 ngày 25tháng 10 năm 2006./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3b). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm